பட்டர்நட் கோ. 1 கிலோ க்ரஞ்சி & 1 கிலோ கிரீமி இனிக்காத வேர்க்கடலை வெண்ணெய், 2 கிலோ காம்போ வேல்யூ பேக்

வழக்கமான விலை
₹ 749/-
வழக்கமான விலை
₹ 1,120/-
விற்பனை விலை
₹ 749/-

அனைத்து வரிகளையும் உள்ளடக்கியது

You can use 112 Bluebees Points on this purchase.

Option to apply Blubbees Club Points will be available on checkout.

About the product :

 • 2 Kg Combo Pack: Includes 1 kg of Crunchy Peanut Butter and 1 kg of Creamy Peanut Butter to satisfy your crunchy and smooth cravings.
 • Weight Gain Support: Our High in Protein Peanut Butter aids in healthy weight gain while promoting muscle development with 32g of protein per 100g.
 • Unsweetened & Sugar-Free: Enjoy the natural goodness of 100% pure roasted peanuts with no added sugar, making it a healthier choice.
 • Premium Quality: Made from 100% Pure Roasted Peanuts, ensuring you get the best quality and taste in every spoonful.
 • Cholesterol and Salt-Free: Our Peanut Butter is free from cholesterol and added salt, making it a heart-healthy option.
 • Gluten-Free & Vegan: Perfect for individuals with dietary restrictions, our Peanut Butter is gluten-free and vegan-friendly.
 • Pre-Workout Energy Boost: Start your day with a power-packed Pre Workout Meal by spreading this Crunchy Peanut Butter on toast with sliced bananas for a quick and sustained energy source.
 • Versatile Pairing: Enhance the taste of your meals with our Peanut Butter; try it with fruit salad or in your favorite recipes for a delightful experience.
 • Post-Workout Recovery: After your workout, blend up a Peanut Butter Smoothie using this creamy delight, or add it to a refreshing fruit salad to replenish your body and enjoy a delicious treat in your Post Workout Meal. Plus, it's an excellent choice for an evening snack with brown toast and is the ideal traveling companion for a convenient and satisfying on-the-go snack.
பட்டர்நட் கோ. 1 கிலோ க்ரஞ்சி & 1 கிலோ கிரீமி இனிக்காத வேர்க்கடலை வெண்ணெய், 2 கிலோ காம்போ வேல்யூ பேக்

பட்டர்நட் கோ. 1 கிலோ க்ரஞ்சி & 1 கிலோ கிரீமி இனிக்காத வேர்க்கடலை வெண்ணெய், 2 கிலோ காம்போ வேல்யூ பேக்

₹ 749/-

பட்டர்நட் கோ. 1 கிலோ க்ரஞ்சி & 1 கிலோ கிரீமி இனிக்காத வேர்க்கடலை வெண்ணெய், 2 கிலோ காம்போ வேல்யூ பேக்

₹ 749/-

  Product Description

  2nd
  3rd
  4th
  5th
  6th

  Detailed Specifications:

  Package Dimensions : 9 x 16 x 17 செமீ; 1800 கிராம்
  Size : பேக் 1
  Marketed by : Merhaki Foods & Nutrition Pvt. Ltd.
  Flavour : வேர்க்கடலை
  Colour : brown
  Weight : 2 கி.கி
  Brand : பட்டர்நட் கோ.
  Item Part Number : ComboValuePack1
  Ingredients : உலர்ந்த வறுத்த வேர்க்கடலை (100%)
  Country Of Origin : India

  தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

  சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்புகள்